top of page

 服務收費 Service Fees 

個別言語治療服務言語能力評估                            $1100/45分鐘 (2022年3月1日起)

言語能力評估(詳細報告)          $3500/約120分鐘 (2022年3月1日起)

言語治療                                       $1100/45分鐘 (2022年3月1日起)
語音障礙專科評估                     
 $2500/約120分鐘 (2022年3月1日起)

詳細言語能力報告 (英文)            $2000起 (2022年3月1日起)

專業發展服務 (如: 職工培訓講座/工作坊)$2500起/1.5小時 (連講義)

bottom of page